Dexit

خروج آلمان از اتحادیه اروپا
اخبار فارکس

خروج آلمان از اتحادیه اروپا

خروج آلمان از اتحادیه اروپا راست افراطی آلمان که در سالهای اخیر خود را ذیل حزب «آلترناتیو برای آلمان» سازماندهی کرده است به دنبال کارزار خروج آلمان از اتحایه اروپاست بعد از برکسیت Brexit (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) اکنون راستگرایان افراطی آلمان بحث «دکسیت» Dexit (خروج آلمان از اتحادیه اروپا) را مطرح می کنند. […]