مدیران_خرید

ناحیه یورو
تحلیل و آموزش فاندامنتال

شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ناحیه یورو مارس ۲۰۱۹

شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ناحیه یورو مارس 2019 Euro Area Services PMI   اين شاخص هر ماه توسط مؤسسه مطالعات اقتصادى Markit منتشر ميشود و شرايط كسب و كار به خصوص در بخشهاى توليدى قدرتهاى اقتصادى دنيا را بررسى ميكند. مجموعه آناليز اين گزارش ، حجم زيادى از عملكرد توليد ناخالص داخلى هر كشور […]