نوشته‌ها

شاخص های مهم اقتصادی جهان

شاخص های مهم اقتصادی جهان

شاخص های مهم اقتصادی جهان

معانی شاخص های مهم اقتصادی جهان به شرح ذیل می باشد که می تواند در فهم اخبار فارکس از سایتهای مهم مثل forexfactory کمک زیادی کند:

AU  
۵۴۴OPEC Meetingsجلسه اوپک
۱AIG Construction Indexشاخص ساخت وساز AIG
۲AIG Manufacturing Indexشاخص تولیدات کارخانه ای موسسه AIG
۳AIG Services Indexشاخص خدمات موسسه AIG
۴Annual Budget Releaseواگذاری بودجه سالیانه
۵ANZ Job Advertisements m/mتغییرات ماهیانه آگهی های استخدام موسسه ANZ
۶Australia Bank Rateنرخ بهره استرالیا
۷Australia Trade Balanceتراز تجاری استرالیا
۸Bank Holidayتعطیلات بانکی
۹Building Approvals m/mتغییرات ماهانه مجوز های ساخت و ساز
۱۰Cash Rateنرخ بهره
۱۱CB Leading Index m/mتغییرات ماهیانه شاخص پیشروی CB
۱۲Commodity Prices y/yتغییرات سالانه قیمت کالاها
۱۳Company Operating Profits q/qتغییرات دوره ای سود ناخالص شرکت ها
۱۴Construction Work Done q/qتغییرات دوره ای ساختمان های ساخته شده
۱۵CPI q/qتغییرات دوره ای CPI
۱۶Current Accountحساب جاری
۱۷Daylight Saving Time Shiftتغییر ساعت استرالیا
۱۸Employment Changeنرخ استخدامی
۱۹GDP q/qتغییرات دوره ای GDP
۲۰HIA New Home Salesفروش خانه های نو ساز موسسه HIA
۲۱Home Loans m/mتغییرات ماهانه وام های مسکن
۲۲Housing Starts q/qتغییرات دوره ای شروع خانه سازی
۲۳HPI q/qتغییرات دوره ای HPI
۲۴Import Prices q/qتغییرات دوره ای بهای واردات
۲۵MI Inflation Expectationsپیش بینی های تورمی موسسه MI
۲۶MI Inflation Gauge m/mتغییرات ماهیانه پایه تورم توسط موسسه MI
۲۷MI Leading Index m/mتغییرات ماهیانه شاخص پیشروی MI
۲۸Monetary Policy Meeting Minutesیادداشت های جلسه سیاست پولی
۲۹NAB Business Confidenceاطمینان تجاری NAB
۳۰NAB Quarterly Business Confidenceتغییرات دوره ای اطمینان تجاریNAB
۳۱New Motor Vehicle Sales m/mتغییرات ماهیانه فروش های جدید وسایل نقلیه موتوری
۳۲PPI q/qنغییرات دوره ای PPI
۳۳Private New Capital Expenditure q/qتغییرات دوره ای مخارج هزینه ای بخش خصوصی
۳۴Private Sector Credit m/mتغییرات ماهانه اعتبارات بخش خصوصی
۳۵Quarterly Retail Sales q/qتغییرات سه ماهه خرده فروشی
۳۶RBA Assist Gov Debelle Speaksسخنرانی Gov Debelleمعاون رییس RBA
۳۷RBA Assist Gov Edey Speaksسخنرانی Gov Edey معاون رییس RBA
۳۸RBA Deputy Gov Battellino SpeaksسخنرانیGov Battellino معاون RBA
۳۹RBA Financial Stability Reviewبررسی ثبات اقتصادی RBA
۴۰RBA Governor Stevens Speaksسخنرانی استیونس مدیر RBA
۴۱RBA Meeting Minutesیادداشتهای جلسه RBA
۴۲RBA Monetary Policy Statementگزارش سیاست های پولیRBA
۴۳RBA Monthly Bulletinبولتن ماهیانه فدرال رزرو استرالیا
۴۴RBA Rate Statementبیانیه نرخ RBA
۴۵Real Retail Sales q/qتغییرات دوره ای واقعی خرده فروشی
۴۶Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خرده فروشی
۴۷Retail Sales Trend m/mتغییرات ماهیانه روند کار خرده فروشی
۴۸Trade Balanceتراز تجاری
۴۹Trade Balanceتراز تجاری
۵۰Trimmed Mean CPI q/qتغییرات دوره ای میانگین CPI
۵۱Unemployment Rateنرخ بیکاری
۵۲Unemployment Rateنرخ بیکاری
۵۳Wage Price Index q/qتغییرات دوره ای شاخص بهای دستمزد
۵۴Westpac Consumer Sentimentتمایلات مصرف کنندگان توسط Westpac
CA
۵۵Annual Budget Releaseاستخلاص بودجه سالیانه
۵۶Bank Holidayتعطیلات بانکی
۵۷BOC Business Outlook Survayنظرسنجی دورنمای تجاری BOC
۵۸سخنرانی Carney رییس BOC
BOC Governor Carney Speaks
۵۹BOC Monetary Policy Reportگزارش سیاست های پولی BOC
۶۰BOC Rate Statementبیانیه نرخ بهره BOC
۶۱BOC Season Reviewتجدید نظر فصلی BOC
۶۲Building Permits m/mتغییرات ماهانه مجوزهای ساخت و ساز
۶۳Capacity Utilization Rateنرخ ظرفیت مصرف
۶۴Core CPI m/mتغییرات ماهیانه خالص CPI
۶۵Core Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خالص خرده فروشی
۶۶Corporate Profits q/qتغییرات دوره ای سود صنفی
۶۷CPI m/mتغییرات ماهیانه CPI
۶۸Current Accountحساب جاری
۶۹Daylight Saving Time Shiftتغییرساعت
۷۰Employment Changeتغییرات استخدامی
۷۱Foreign Securities Purchasesمیزان خرید اوراق بهادار توسط معامله گران خارجی
۷۲GDP m/mتغییرات ماهیانه GDP
۷۳Gov Council Member Duguay Speaksسخنرانی Duguay از اعضای هیأت حکام
۷۴Gov Council Member Jenkins Speaksسخنرانی Jenkins از اعضای هیات حکام
۷۵Gov Council Member Longworth Speaksسخنرانی Longworth از اعضای هیأت حکام
۷۶Gov Council Member Murray Speaksسخنرانی Murrai‌از اعضای هیات حکام
۷۷Holiday: Labour Dayتعطیل- روز کارگر
۷۸Housing Startsخانه های نوساز
۷۹IPPI m/mتغییرات ماهیانه IPPI
۸۰Ivey PMIشاخص پراکندگی براساس نظرسنجی انجام شده از مدیران خرید صنایع تولیدی
۸۱Labor Productivity q/qتغییرات ماهانه بازدهی نیروی کار
۸۲Leading Index m/mتغییرات ماهیانه شاخص پیشرو
۸۳Manufacturing Sales m/mتغییرات ماهیانه فروش کالاهای کارخانه ای
۸۴Manufacturing Shipments m/mتغییرات ماهیانه حمل و نقل کالاهای کارخانه ای
۸۵New Motor Vehicle Sales m/mتغییرات ماهیانه فروش وسایل نقلیه موتوری
۸۶NHPI m/mتغییرات ماهیانه NHPI
۸۷Overnight Rateنرخ بهره
۸۸Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خرده فروشی
۸۹RMPI m/mتغییرات ماهانه RMPI
۹۰Trade Balanceتراز تجاری
۹۱Unemployment Rateنرخ بیکاری
۹۲Wholesale Sales m/mتغییرات ماهیانه عمده فروشی
CA
۹۳Bank Holidayتعطیلات بانکی
۹۴Consumption Indicatorشاخص مصرف
۹۵CPI m/mتغییرات ماهیانه CPI
۹۶Daylight Savings Time Shiftتغییر ساعت
۹۷Employment Levelسیاست های استخدام
۹۸GDP q/qتغییرات دوره ای GDP
۹۹Gov Board Member Hildebrand Speaksسخنرانی هیلدبرند عضو هیات دولت
۱۰۰Gov Board Member Hildebrand SpeaksسخنرانیHildebrand از اعضای هیات مدیره دولت
۱۰۱Gov Board Member Jordan Speaksسخنرانی جردان عضو هیات دولت
۱۰۲Industrial Production q/qتغییرات دوره ای تولیدات صنعتی
۱۰۳KOF Economic Barometerدماسنج اقتصادی KOF
۱۰۴Leading Index m/mتغییرات ماهانه اندیکاتور های پیشرو
۱۰۵Libor Rateنرخ بهره
۱۰۶Monetary Policy Assessmentارزیابی سیاستهای پولی
۱۰۷PPI m/mتغییرات ماهیانه PPI
۱۰۸Retail Sales y/yتغییرات سالیانه خرده فروشی
۱۰۹SECO Consumer Climateشرایط مصرف کننده توسط موسسه SECO
۱۱۰SECO Economic Forecastsپیش بینی های اقتصادی توسط موسسه SECO
۱۱۱SNB Chairman Roth Speaksسخنرانی Roth رئیس هیئت مدیره SNB
۱۱۲SNB Financial Stability Reportگزارش ثبات مالی SNB
۱۱۳SNB Monetary Policy Assessmentارزیابی سیاست های پولی SNB
۱۱۴SNB Monetary Policy Reportگزارش سیاستهای پولی SNB
۱۱۵SNB Press Conferenceکنفرانس مطبوعاتی SNB
۱۱۶SNB Press Conferenceکنفرانس مطبوعاتی SNB
۱۱۷SNB Quarterly Bulletinبیانیه دوره ای SNB
۱۱۸SVME PMISVME موسسه PMI
۱۱۹Trade Balanceتراز تجاری
۱۲۰UBS Consumption Indicatorاندیکاتور مصرف موسسه UBS
۱۲۱Unemployment Rateنرخ بیکاری
۱۲۲WEF Annual Meetingsجلسه سالیانه WEF
۱۲۳ZEW Economic Expectationsپیش بینی های اقتصادی توسط موسسه ZEW
EU
۱۲۴Belgium NBB Business Climateشرایط تجاری بل‍ژیک توسط موسسه NBB
۱۲۵Buba President Weber Speaksسخنرانی Weber رئیس Buba
۱۲۶Consumer Confidenceاطمینان مصرف کننده
۱۲۷Core CPI y/yتغییرات سالیانه خالص شاخص بهای مصرف کننده
۱۲۸CPI Flash Estimateتخمین اولیه شاخص بهای مصرف کننده
۱۲۹CPI Flash Estimate y/yتغییرات سالانه برآورد آنی CPI
۱۳۰CPI Flash Estimate y/yتغییرات سالیانه تخمین اولیه CPI
۱۳۱CPI y/yتغییرات سالیانه شاخص بهای مصرف کننده
۱۳۲Current Accountحساب جاری
۱۳۳Daylight Savings Time Shiftتغییر ساعت
۱۳۴ECB Bulletinبولتن ECB
۱۳۵ECB Monthly Bulletinبولتن ماهیانه ECB
۱۳۶ECB President Trichet Speaksسخنرانی تریشه رئیس ECB
۱۳۷ECB Press Conferenceکنفرانس مطبوعاتی ECB
۱۳۸ECB Rateنرخ بهره اروپا
۱۳۹ECOFIN Meetingجلسه ECOFIN
۱۴۰Employment change q/qتغییرات دوره ای نرخ استخدامی
۱۴۱EU Crisis Summitنقطه اوج بحران اروپا
۱۴۲Final GDP q/qتغییرات دوره ای GDP نهایی
۱۴۳Final GDP q/qتغییرات دوره ای GDP نهایی
۱۴۴Final GDP q/qتغییرات دوره ای GDP نهایی
۱۴۵Final GDP q/qتغییرات دوره ای GDP نهایی
۱۴۶Final Manufacturing PMIPMI کارخانه ای نهایی
۱۴۷Final Services PMIPMI خدمات نهایی
۱۴۸Flash GDP q/qتغییرات دوره ای GDP منطقه اروپا
۱۴۹Flash Manufacturing PMIتخمین اولیه PMI‌کالاهای کارخانه ای منطقه اروپا
۱۵۰Flash Services PMIتخمین اولیه PMI‌خدماتی منطقه اروپا
۱۵۱French Bank Holidayتعطیلات بانکی فرانسه
۱۵۲French Consumer Spending m/mتغییرات ماهیناه مخارج مصرف کنندگان فرانسه
۱۵۳French CPI m/mتغییرات ماهیانه CPI فرانسه
۱۵۴French Final Non-Farm Payrolls q/qتغییرات دوره ای صورت های پرداخت نهایی بخش غیرکشاورزی فرانسه
۱۵۵French Flash Manufacturing PMIتخمین اولیه PMI کالاهای کارخانه ای فرانسه
۱۵۶French Flash Services PMIتخمین اولیه PMI‌خدماتی فرانسه
۱۵۷French Government Budget Balanceتراز بودجه دولتی فرانسه
۱۵۸French Industrial Production m/mتغییرات ماهانه تولیدات صنعتی فرانسه
۱۵۹French Industrial Production m/mتغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی فرانسه
۱۶۰French Prelim GDP q/qتغییرات دوره ای GDP فرانسه
۱۶۱French Prelim Non-Farm Payrolls q/qتغییرات دوره ای صورت های پرداختی بخش غیر کشاورزی فرانسه
۱۶۲French Trade Balanceتراز تجاری فرانسه
۱۶۳G20 Meetingجلسه G20
۱۶۴G7 Meetingجلسه هفت کشور صنعتی
۱۶۵G8 Meetingsجلسه گروه هشت
۱۶۶GDP (Euro Zone)GDP - Euro Zone
۱۶۷German Bank Holidayتعطیلات بانک آلمانی
۱۶۸German Factory Orders m/mتغییرات ماهانه سفارشات کارخانه ای آلمان
۱۶۹German Final CPI m/mتغییرات ماهیانه CPI‌نهایی
۱۷۰German Final GDP q/qتغییرات دوره ای نهایی GDP آلمان
۱۷۱German Flash Manufacturing PMIتخمین اولیه PMI‌خدماتی آلمان
۱۷۲German Flash Services PMIتخمین اولیه PMI‌خدماتی آلمان
۱۷۳German Ifo Business Climate Indexشاخص شرایط تجاری Ifo
۱۷۴German Ifo Business Expectations Indexشاخص پیش بینی های تجارت Ifo
۱۷۵German Import Prices m/mنرخ تغییرات ماهیانه واردات آلمان
۱۷۶German Industrial Production m/mتغییرات ماهانه تولیدات صنعتی آلمان
۱۷۷German Manufacturing PMI (p)PMI تولیدات کارخانه ای آلمان
۱۷۸German PPI m/mتغییرات ماهیانه PPI آلمان
۱۷۹German PPI m/mتغییرات ماهیانه PPI آلمان
۱۸۰German Prelim CPI m/mتغییرات ماهانه CPI آلمان
۱۸۱تغییرات دوره ای GDP آلمان
German Prelim GDP q/q
۱۸۲German Retail Sales m/mتغییرات ماهانه خرده فروشی آلمان
۱۸۳German Trade Balanceتراز تجاری اطمینان آلمان
۱۸۴German Unemployment Changeنرخ بیکاری آلمان
۱۸۵German WPI m/mتغییرات ماهیانه WPI آلمان
۱۸۶German ZEW Economic Sentimentگزارش تمایلات اقتصادی ZEW آلمان
۱۸۷German ZEW Economic Sentimentگزارش تمایلات اقتصادی ZEW آلمان
۱۸۸GfK German Consumer Climateگزارش شرایط مصرف کنندگان آلمان توسط موسسه Gfk
۱۸۹GfK German Consumer Climateشرایط مصرف کنندگان آلمان توسط موسسهGfK
۱۹۰Gov Council Member Duguay Speaksسخنرانی Duguay از اعضای هیأت حکام
۱۹۱Holiday: German Unity Dayتعطیلات: روز اتحاد آلمان
۱۹۲IMF meetingجلسه IMF
۱۹۳Industrial New Orders m/mتغییرات ماهیانه سفارشات جدید صنعتی
۱۹۴Industrial Production m/mتغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی
۱۹۵Italian Bank Holidayتعطیلات بانک ایتالیایی
۱۹۶Italian Industrial Production m/mتغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی ایتالیا
۱۹۷Italian Prelim CPI m/mتغییرات ماهیانه CPI‌اولیه ایتالیا
۱۹۸Italian Prelim GDP q/qتغییرات دوره ای GDP ایتالیا
۱۹۹Italian Retail Sales m/mتغییرات ماهانه خرده فروشی ایتالیا
۲۰۰Italian Trade Balanceتراز تجاری ایتالیا
۲۰۱Italian Unemployment Rateنرخ بیکاری ایتالیا
۲۰۲M3 Money Supply y/yتغییرات سالیانه عرضه پول M3
۲۰۳Manufacturing PMI (p)PMI تولیدات کارخانه ای
۲۰۴Minimum Bid Rateنرخ بهره
۲۰۵OPEC Meetingجلسه اپک
۲۰۶PPI m/mتغییرات ماهانه PPI
۲۰۷Private Loans y/yتغییرات سالیانه وام های خصوصی
۲۰۸Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خرده فروشی
۲۰۹Revised GDP q/qتغییرات دوره ای GDP اصلاح شده
۲۱۰Sentix Investor Confidenceاطمینان سرمایه گذاران موسسه sentix
۲۱۱Trade Balanceتراز تجاری
۲۱۲Trichet, ECB President's speechسخنرانی تریشه رئیس بانک مرکزی اروپا
۲۱۳Unemployment Rateنرخ بیکاری
۲۱۴ZEW Economic Sentimentگزارش تمایلات اقتصادی ZEW
۲۱۵تغییرات ماهیانه مخارج مصرف کنندگان فرانسهFrench Consumer Spending m/m
GB
۲۱۶Annual Pre-Budget Releaseترخیص سالانه بودجه قبلی
۲۱۷Average Earnings Index 3m/yتغییرات ۳ماه در سال شاخص میانگین درآمد
۲۱۸Average Earnings Index y/yتغییرات سالیانه شاخص میانگین درآند
۲۱۹Bank Holidayتعطیلات بانکی
۲۲۰BBA Mortgage Approvalsمیزان قبول وام های رهنی BBA
۲۲۱BOE Credit Conditions Surveyنظرسنجی شرایط اعتباری انگلستان
۲۲۲BOE Financial Stability Reportگزارش ثبت مالیBOE
۲۲۳BOE Gov King Speaksسخنرانی King رییس BOE
۲۲۴BOE Governor King Speaksسخنرانی King رئیس BOE
۲۲۵BOE Inflation Reportگزارش تورم موسسه BOE
۲۲۶BOE Quarterly Bulletinبیانیه ۳ ماهه موسسه BOE
۲۲۷BRC Retail Sales Monitor y/yتغییرات سالیانه خرده فروشی موسسه BRC
۲۲۸BRC Shop Price Index y/yتغییرات سالیانه شاخص بهایخرید موسسه BRC
۲۲۹CB Leading Index m/mتغییرات ماهیانه شاخص پیشروی CB
۲۳۰CBI Industrial Order Expectationsپیش بینی سفارشات صنعتی CBI
۲۳۱CBI Realized Salesبهای مصرف کنندگان CBI
۲۳۲CBI Realized Salesبهای مصرف کنندگان CBI
۲۳۳Claimant Count Changeتغییرات حساب claimant
۲۳۴Construction PMIساخت و ساز PMI
۲۳۵Consumer Inflation Expectationsپیش بینی تورم مصرف کننده
۲۳۶Core CPI y/yتغییرات سالیانه خالص CPI
۲۳۷CPI y/yتغییرات سالیانه CPI
۲۳۸Current Accountحساب جاری
۲۳۹Daylight Savings Time Shiftتغییر ساعت
۲۴۰DCLG HPI y/yتغییرات سالیانه DCLG موسسه HPI
۲۴۱Final GDP q/qتغییرات دوره ای GDP نهایی
۲۴۲GfK Consumer Confidenceاطمینان مصرف کنندگان GfK
۲۴۳Halifax HPI m/mتغییرات ماهیانه HPI توسط Halifax
۲۴۴Housing Equity Withdrawal q/qتغییرات دوره ای استرداد بهای مسکن
۲۴۵Index of Services 3m/3mتغییرات ۳ماهه شاخص خدمات
۲۴۶Industrial Production m/mتغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی
۲۴۷Inflation Report Hearingsشنیده های گزارش تورمی انگلستان
۲۴۸Manufacturing PMIPMI کالاهای کارخانه ای
۲۴۹Manufacturing Production m/mتغییرات ماهیانه تولید کالاهای کارخانه ای
۲۵۰Median Inflation Expectationsپیش بینی های میانگین تورم
۲۵۱Mortgage Approvalsمیزان قبول وام های رهنی
۲۵۲MPC Meeting Minutesیادداشت های جلسه MPC
۲۵۳MPC Member Barker Speaksسخنرانی Barker از اعضای MPC
۲۵۴MPC Member Bean Speaksسخنرانی Bean از اعضای MPC
۲۵۵MPC Member Besley Speaksسخنرانی Besley از اعضای MPC
۲۵۶MPC Member Blanchflower Speaksسخنرانی Blanchflower از اعضای MPC
۲۵۷MPC Member Designate Posen Speaksسخنرانی Designate Posen از اعضای MPC
۲۵۸MPC Member Fisher Speaksسخنرانی Fisher از اعضای MPC
۲۵۹MPC Member Gieve Speaksسخنرانی Gieve از اعضای MPC
۲۶۰MPC Member Sentance Speaksسخنرانی sentance از اعضای MPC
۲۶۱MPC Member Tucker Speaksسخنرانی Tucker از اعضای MPC
۲۶۲MPC Rate Statementبیانیه نرخ بهره MPC
۲۶۳MPC Treasury Committee Hearingsگزارش کمیته Treasury از اعضای MPC
۲۶۴Nationwide Consumer Confidenceاطمینان مصرف کنندگان توسط Nationwide
۲۶۵Nationwide HPI m/mتغییرات ماهیانه HPI موسسهNationwide
۲۶۶Net Lending to Individuals m/mتغییرات ماهیانه خالص وام دهی به افراد
۲۶۷NIESR GDP Estimateتخمین GDP توسط NIESR
۲۶۸Official Bank Rateنرخ بهره
۲۶۹PPI Input m/mتغییرات ماهیانه ورودی PPI
۲۷۰PPI output m/mتغییرات ماهیانه خروجی PPI
۲۷۱PPI output m/mتغییرات ماهیانه خروجی PPI
۲۷۲Prelim Business Investment q/qتغییرات دوره ای سرمایه گذاری تجاری مقدماتی
۲۷۳Prelim GDP q/qتغییرات دوره ای رقم اولیه GDP
۲۷۴Prelim M4 Money Supply m/mتغییرات ماهیانه ذخایر پولی
۲۷۵Public Sector Net Borrowingخالص وام دهی بخش دولتی
۲۷۶Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خرده فروشی
۲۷۷Revised Business Investment q/qتغییرات دوره ای سرمایه گذاری بازرگانی تجدید نظر شده
۲۷۸Revised GDP q/qتغییرات دوره ای تجدید نظر GDP
۲۷۹RICS House Price Balanceتراز بهای مسکن RICS
۲۸۰Rightmove HPI m/mتغییرات ماهیانه HPI موسسه Rightmove
۲۸۱RPI y/yتغییرات سالیانه RPI
۲۸۲Services PMIخدمات PMI
۲۸۳Trade Balanceتراز تجاری
۲۸۴Trade Balanceتراز تجاری
۲۸۵Unemployment Rateنرخ بیکاری
۲۸۶Unemployment Rateنرخ بیکاری
۲۸۷Inflation Report Hearingsشنیده های گزارش تورمی انگلیس
۲۸۸Inflation Report Hearingsشنیده های گزارش تورمی انگلیس
JP
۲۸۹All Industries Activity Index m/mتغییرات ماهیانه شاخص فعالیت کل صنایع
۲۹۰All Industries Activity m/mتغییرات ماهیانه فعالیت کل صنایع
۲۹۱Average Cash Earnings y/yتغییرات سالانه متوسط درآمد نقدی
۲۹۲Bank Holidayتعطیلات بانکی
۲۹۳Bank Holidayتعطیلات بانکی
۲۹۴Bank Lending y/yتغییرات سالیانه وام دهی بانکی
۲۹۵BOJ Governor Shirakawa Speaksسخنرانی شیروکاوا مدیر BOJ
۲۹۶BOJ Monthly Reportگزارش ماهیانه BOJ
۲۹۷BOJ Outlook Reportگزارش دور نمای BOJ
۲۹۸BOJ Press Conferenceکنفرانس مطبوعاتی BOJ
۲۹۹BSI Manufacturing Indexشاخص کالاهای کارخانه ای موسسه BSI
۳۰۰Capital Spending q/qتغییرات دوره ای مخارج سرمایه ای
۳۰۱CGPI y/yتغییرات سالیانه CGPI
۳۰۲Core CPI y/yتغییرات سالیانه خالص CPI
۳۰۳Core Machinery Orders m/mتغییرات ماهانه سفارشات خالص ماشین آلات
۳۰۴CSPI y/yتغییرات سالیانه CSPI
۳۰۵Current Accountحساب های جاری
۳۰۶Current Accountحساب های جاری
۳۰۷Economy Watchers Sentimentتمایل اقتصاددان ها
۳۰۸Final GDP Price Index y/yتخمین نهایی تغییرات سالیانه بهای GDP
۳۰۹Final GDP q/qتخمین نهایی تغییرات دوره ای GDP
۳۱۰Holiday: Autumnal Equinox Dayتعطیل: روز برابری شب و روز در پاییز
۳۱۱Household Confidenceاطمینان خانوارها
۳۱۲Household Spending y/yتغییرات سالیانه مخارج خانوارها
۳۱۳Housing Starts y/yتغییرات سالیانه شروع خانه سازی
۳۱۴Industrial Production m/mتغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی
۳۱۵Japan Bank Rateنرخ بهره ژاپن
۳۱۶Leading Indicatorsاندیکاتورهای پیشرو
۳۱۷M2 Money stock y/yتغییرات سالیانه ذخایر پولی M2
۳۱۸Manufacturing PMIPMI‌تولیدات کارخانه ای
۳۱۹Monetary Base y/yتغییرا سالیانه پایه پولی
۳۲۰Monetary Policy Meeting Minutesیادداشتهای جلسه نرخ بهره ژاپن
۳۲۱Monetary Policy Meeting Minutesیادداشت های جلسه سیاست های پولی
۳۲۲Monetary Policy Statementگزارش سیاست های پولی
۳۲۳National Core CPI y/yتغییرات سالیانه خالص CPI‌ملی
۳۲۴Overnight Call Rateنرخ بهره
۳۲۵Prelim GDP Price Index y/yتغییرات سالیانه شاخص بهای اولیه GDP
۳۲۶Prelim GDP q/qتغییرات دوره ای اولیه GDP
۳۲۷Prelim Industrial Production m/mتغییرات ماهانه تولیدات صنعتی اولیه
۳۲۸Prelim Machine Tool Orders y/yتخمین اولیه تغییرات سالیانه سفارشات ابزار ماشین آلات
۳۲۹Retail Sales y/yتغییرات سالیانه خرده فروشی
۳۳۰Revised Industrial Production m/mتغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی اصلاح شده
۳۳۱Tankan Manufacturing Indexشاخص تولیدات کارخانه ای موسسه Tankan
۳۳۲Tankan Non-Manufacturing Indexشاخص تولیدات غیرکارخانه ای موسسه Tankan
۳۳۳Tertiary Industry Activity Index m/mتغییرات ماهیانه شاخص فعالیت در صنایع سه گانه
۳۳۴Tokyo Core CPI y/yتغییرات سالیانه CPI‌توکیو
۳۳۵Trade Balanceتراز تجاری
۳۳۶Unemployment Rateنرخ بیکاری
NZ
۳۳۷Annual Budget Releaseترخیص بودجه سالیانه
۳۳۸ANZ Commodity Prices m/mتغییرات ماهیانه بهای کالای استراتژیک ANZ
۳۳۹Bank Holidayتعطیلات بانکی
۳۴۰Building Consents m/mتغییرات ماهانه مجوزهای ساخت و ساز
۳۴۱Business Confidenceاطمینان تجاری
۳۴۲Business NZ Manufacturing Indexشاخص تولیدات کارخانه ای بخش تجاری
۳۴۳Core Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خالص خرده فروشی
۳۴۴CPI q/qتغییرات دوره ای CPI
۳۴۵Credit Card Spending y/yتغییرات سالانه مخارج صورت گرفته با کارت اعتباری
۳۴۶Current Accountحساب جاری
۳۴۷Daylight Saving Time Shiftتغییر ساعت نیوزلند
۳۴۸Employment Change q/qتغییرات دوره ای نرخ استخدامی
۳۴۹FPI m/mتغییرات ماهیانه FPI
۳۵۰GDP q/qتغییرات دوره ای GDP
۳۵۱Inflation Expectations q/qانتظار تغییرات دوره ای تورم
۳۵۲Labor Cost Index q/qتغییرات دوره ای شاخص بهای نیروی کار
۳۵۳Manufacturing Sales q/qفروش کالاهای کارخانه ای
۳۵۴Monetary Policy Statementگزارش سیاست های پولی
۳۵۵NBNZ Business Confidenceگزارش اطمینان مصرف کنندگان موسسه NBNZ
۳۵۶New Zealand Bank Rateنرخ بهره نیوزیلند
۳۵۷NZIER Business Confidenceاطمینان تجاری موسسه NZIER
۳۵۸Official Cash Rateنرخ بهره
۳۵۹Overseas Trade Index q/qتغییرات دوره ای شاخص تجارت خارجی
۳۶۰Parliamentary Electionانتخابات مجلس
۳۶۱PPI Input q/qتغییرات دوره ای خروجی PPI
۳۶۲PPI Input q/qتغییرات دوره ای ورودی PPI
۳۶۳PPI Output q/qتغییرات دوره ای خروجی PPI
۳۶۴RBNZ Financial Stability Reportگزارش ثبات مالی RBNZ
۳۶۵RBNZ Gov Bollard SpeaksسخنرانیBollard رییس RBNZ
۳۶۶RBNZ Inflation Expectations q/qتغییرات دوره ای پیش بینی تورم موسسه RBNZ
۳۶۷RBNZ Monetary Policy Statementگزارش سیاست های پولی RBNZ
۳۶۸RBNZ Press Conferenceکنفرانس مطبوعاتیRBNZ
۳۶۹RBNZ Rate Statementبیانیه نرخ RBNZ
۳۷۰Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خرده فروشی
۳۷۱Trade Balanceتراز تجاری
۳۷۲Unemployment Rateنرخ بیکاری
۳۷۳Visitor Arrivals m/mتغییرات ماهیانه تعداد بازدیدکنندگان
۳۷۴Westpac Consumer Sentimentگزارش تمایلات مصرف کنندگان توسط موسسه Westpac
UK
۳۷۵تغییرات سالیانه میانگین در آمد
Average Earnings Index y/y
۳۷۶BBA Mortgage Approvalsمیزان قبول وام های رهنی BBA
۳۷۷BOE Inflation Attitudesنگرش های تورمی BOE
۳۷۸BOE Inflation Letterنامه تورمی BOE
۳۷۹BRC Retail Sales Monitor y/yتغییرات سالانه بررسی خرده فروشی BRC
۳۸۰CBI Distributive Trades Realizedمعاملات توزیعی CBI
۳۸۱CBI Industrial Trends Ordersسفارشات روند صنعتی موسسه CBI
۳۸۲CBI Realized Salesمیزان فروش ها توسط موسسه CBI
۳۸۳Claimant Count Changeتغییرات حساب Climant
۳۸۴Construction PMIPMI ساخت و ساز
۳۸۵Core CPI y/yتغییرات سالیانه خالص شاخص بهای مصرف کننده
۳۸۶CPI y/yتغییرات سالیانه شاخص بهای مصرف کننده
۳۸۷Current Accountحساب جاری
۳۸۸Final GDP q/qتغییرات دوره ای GDP‌نهایی
۳۸۹GDP (UK)GDP - UK
۳۹۰GfK Consumer Confidenceاطمینان مصرف کنندگان موسسه GFK
۳۹۱Halifax HPI m/mتغییرات ماهانه HPI موسسه Halifax
۳۹۲Housing Equity Withdrawal q/qتغییرات دوره ای میزان برداشت نقدینگی از بازار مسکن
۳۹۳Index of Services 3m/3mتغییرات دوره ای شاخص خدمات
۳۹۴Inflation Reportگزارش تورمی
۳۹۵M4 Money Supply m/mتغییرات ماهیانه تراکمات پولی M4
۳۹۶Manufacturing PMIPMI کارخانه ای
۳۹۷Manufacturing Production m/mتغییرات ماهانه تولیدات کارخانه ای
۳۹۸Mortgage Approvalsمیزان قبول وام های رهنی
۳۹۹MPC Meeting Minutesیادداشتهای جلسه MPC
۴۰۰MPC Member Dale Speaksسخنرانی Dale‌از اعضای MPC
۴۰۱MPC Member Speaksسخنرانی یکی از اعضای MPC
۴۰۲MPC Rate Statementگزارش نرخ بهره MPC
۴۰۳MPC Treasury Committee Hearingsدادرسی هیات خزانه داری MPC
۴۰۴Nationwide Consumer Confidenceاطمینان مصرف کننده در سراسر کشور
۴۰۵Nationwide HPI m/mتغییرات ماهانه سراسری HPI
۴۰۶Net Lending to Individuals m/mمیزان تفییرات ماهیانه وام دهی به افراد
۴۰۷NIESR GDP Estimateبرآورد NISER GDP
۴۰۸Official Bank Rateنرخ بهره
۴۰۹PPI Input m/mتغییرات ماهانه ورودی PPI
۴۱۰Prelim GDP Price Index q/qتغییرات دوره ای تخمین اولیه شاخص GDP
۴۱۱Public Sector Net Borrowingخالص میزان وام دهی به بخش مردمی
۴۱۲Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خرده فروشی
۴۱۳Revised Business Investment q/qرقم اصلاح شده سرمایه گذاری های تجاری
۴۱۴Revised GDP q/qGDP اصلاح شده
۴۱۵RICS House Price Balanceتراز قیمت مسکن RICS
۴۱۶Rightmove HPI m/mگزارش تغییرات ماهیانه HPI موسسه Rightmove
۴۱۷Services PMIPMI‌خدماتی
۴۱۸Trade Balanceتراز تجاری
۴۱۹UK Rateنرخ بهره انگلیس
۴۲۰Unemployment Rateنرخ بیکاری
US
۴۲۲ADP Non-Farm Employment Changeتغییرات استخدامی بخش غیر کشاورزی ADP
۴۲۳Advance GDP Price Index q/qتغییرات دوره ای پیشرفته شاخص بهای GDP
۴۲۴Advance GDP q/qتغییرات دوره ای پیشرفتهGDP
۴۲۵AIG Manufacturing Indexشاخص تولیدات کارخانه ای موسسه AIG
۴۲۶Assist Treasury Sec Kashkari Speaksسخنرانی Sec kashkari معاون خزانه داری امریکا
۴۲۷Average Hourly Earnings m/mتغییرات ماهانه درآمد متوسط ساعتی
۴۲۸Bank Holidayتعطیلات بانکی
۴۲۹Bank Stress Test Infoاطلاعات تست حساسیت بانک
۴۳۰Beige Bookبیج بوک
۴۳۱Bernanke, FED President's speechسخنرانی برنانکه، رئیس FED
۴۳۲Building Permitsمجوزهای ساخت و ساز
۴۳۳Business Inventories m/mتغییرات ماهیانه ذخایر تجاری
۴۳۴Capacity Utilization Rateظرفیت مورد استفاده کارخانجات
۴۳۵CB Consumer Confidenceاطمینان مصرف کنندگان موسسه CB
۴۳۶CB Leading Index m/mتغییرات ماهیانه شاخص پیشروی CB
۴۳۷Challenger Job Cuts y/yتغییرات سالیانه تعدیل نیروی کار
۴۳۸Chicago PMIشاخص مدیریت خرید Chicago
۴۳۹Chicago PMIPMI شیکاگو
۴۴۰Construction Spending m/mتغییرات ماهانه مخارج ساخت و ساز
۴۴۱Consumer Confidenceاطمینان مصرف کنندگان
۴۴۲Consumer Credit m/mتغییرات ماهانه اعتبارات مصرف کننده
۴۴۳Consumer Sentimentتمایل مصرف کنندگان
۴۴۴Core CPI m/mتغییرات ماهیانه خالص شاخص بهای مصرف کننده
۴۴۵Core Durable Goods Orders m/mتغییرات ماهانه خالص سفارش کالاهای بادوام
۴۴۶Core Durable Goods Orders m/mتغییرات ماهیانه خالص سفارش کالا های با دوام
۴۴۷Core PCE Price Index m/mتغییرات ماهیانه شاخص بهای خالص PCE
۴۴۸Core PPI m/mتغییرات ماهیانه خالص PPI
۴۴۹Core Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خالص خرده فروشی
۴۵۰CPIشاخص بهای مصرف کننده
۴۵۱CPI m/mشاخص ماهیانه بهای مصرف کننده
۴۵۲Crude Oil Inventoriesاعلام ذخایر نفت خام
۴۵۳Current Accountحساب جاری
۴۵۴Daylight Saving Time Shiftتغییرساعت
۴۵۵Durable Goods Orderمیزان سفارشات کالاهای بادوام
۴۵۶Durable Goods Orders m/mتغییرات ماهانه سفارش کالاهای بادوام
۴۵۷Empire State Manufacturing Indexشاخص تولیدات کارخانه ای موسسه Empire state
۴۵۸Employment Cost Index q/qتغییرات دوره ای شاخص بهای استخدام
۴۵۹Existing Home Salesفروش خانه های دست دوم
۴۶۰Existing Home Salesفروش خانه های دست دوم
۴۶۱Existing Home Salesفروش خانه های دست دوم
۴۶۲Factory Ordersمیزان سفارشات کالاهای کارخانه ای
۴۶۳Fed Chairman Bernanke Speaksسخنرانی برنانکه رییس فدرال رزرو
۴۶۴Fed Chairman Bernanke Testifiesاظهاریه برنانکه رییس Fed
۴۶۵Fed Credit and Liquidity Reportگزارش تسویه حساب و اعتبار بانک مرکزی آمریکا
۴۶۶Federal Budget Balanceتراز بودجه فدرال
۴۶۷Federal Funds Rateنرخ بهره
۴۶۸Final GDP Price Index q/qتخمین نهایی تغییرات دوره ای بهای GDP
۴۶۹Final GDP q/qتخمین نهایی تغییرات دوره ای GDP
۴۷۰FOMC Meeting Minutesیادداشتهای جلسه FOMC
۴۷۱FOMC Member Dudley Speaksسخنرانی Dudley از اعضای FOMC
۴۷۲FOMC Member Duke Speaksسخنرانی Duke از اعضای FOMC
۴۷۳FOMC Member Evans Speaksسخنرانی Evans از اعضای FOMC
۴۷۴FOMC Member Fisher Speaksسخنرانی Fisher یکی از اعضای FOMC
۴۷۵FOMC Member Geithner Speaksسخنرانی Geithner از اعضای FOMC
۴۷۶FOMC Member Kohn Speaksسخنرانی Kohn از اعضای FOMC
۴۷۷FOMC Member Kroszner Speaksسخنرانی Kroszner عضو FOMC
۴۷۸FOMC Member Lacker Speaksسخنرانی Lacker از اعضای FOMC
۴۷۹FOMC Member Lockhart Speaksسخنرانی Lockhart از اعضای FOMC
۴۸۰FOMC Member Plosser Speaksسخنرانی Plosser‌یکی از اعضای FOMC
۴۸۱FOMC Member Stern Speaksسنخرانی Stern از اعضای FOMC
۴۸۲FOMC Member Tarullo Speaksسخنرانی Tarullo از اعضای FOMC
۴۸۳FOMC Member Warsh SpeaksسخنرانیWarsh از اعضای FOMC
۴۸۴FOMC Member Yellen Speaksسخنرانی Yellen از اعضای FOMC
۴۸۵FOMC Statementبیانیه FOMC
۴۸۶GDPGDP
۴۸۷Gov Council Member Jenkins Speaksسخنرانی Jenkins از اعضای هیات حکام
۴۸۸Holiday: Labour Dayتعطیل- روز کارگر
۴۸۹Home Price Indexشاخص بهای مسکن
۴۹۰Housing Startsشروع خانه سازی
۴۹۱HPI m/mتغییرات دوره ای HPI
۴۹۲IBD/TIPP Economic Optimismخوش بینی های اقتصادی موسسه IBD/TIPP
۴۹۳IMF meetingجلسه IMF
۴۹۴Import Price m/mتغییرات ماهیانه بهای واردات
۴۹۵Industrial Production m/mتغییرات ماهیانه تولیدات صنعتی
۴۹۶ISM Manufacturing PMIPMI کالاهای کارخانه ای موسسه ISM
۴۹۷ISM Manufacturing Pricesبهای تولیدات کارخانه ای موسسه ISM
۴۹۸ISM Non-Manufacturing PMIPMI غیرکارخانه ای موسسه ISM
۴۹۹Jobless Claimsدرخواست (جدید) بیکاری
۵۰۰MPC Member Tarullo Speaksسخنرانی Tarullo از اعضای MPC
۵۰۱NAHB Housing Market Indexشاخص بهای مسکن NAHB
۵۰۲Natural Gas Storageذخایر گاز طبیعی
۵۰۳Natural Gas Storageذخایر گاز طبیعی
۵۰۴New Home Salesفروش خانه های نوساز
۵۰۵New Home Salesفروش خانه های نوساز
۵۰۶Non-Farm Employment Changeتغییرات استخدامی بخش غیر کشاورزی
۵۰۷Non-Farm Payrollsلیست حقوقی بخش غیر کشاورزی
۵۰۸Pending Home Sales m/mتغییرات ماهانه فروش خانه های در حال ساخت
۵۰۹Personal Income m/mتغییرات ماهیانه درآمدهای شخصی
۵۱۰Personal Spending m/mتغییرات ماهیانه مخارج شخصی
۵۱۱Philadelphia Fed Manufacturing Indexشاخص تولیدات کارخانه ای Philadelfia Fed
۵۱۲Philly Fed Manufacturing Indexشاخص تولیدات کارخانه ای philly Fed
۵۱۳Philly Fed Manufacturing Indexشاخص تولیدات کارخانه ای philly Fed
۵۱۴PPIشاخص بهای تولیدکننده
۵۱۵PPIشاخص بهای تولید کننده
۵۱۶PPI m/mشاخص ماهیانه بهای تولیدکننده
۵۱۷Prelim GDP Price Index q/qشاخص بهای تغییرات دوره ای اولیه
۵۱۸Prelim GDP q/qتغییرات دوره ای اولیه GDP
۵۱۹Prelim Nonfarm Productivity q/qپیش بینی تغییرات دوره ای تولیدات بخش غیر کشاورزی
۵۲۰Prelim Unit Labor Costs q/qپیش بینی تغییرات دوره ای نرخ واحد نیروی کار
۵۲۱Prelim UoM Consumer Sentimentتخمین اولیه تمایل مصرف کنندگان موسسه میشیگان
۵۲۲Prelim UoM Inflation Expectationsپیش بینی های اولیه در مورد تورم توسط موسسه میشیگان
۵۲۳President Bush Speaksسخنرانی بوش رئیس جمهور امریکا
۵۲۴President Obama Speaksسخنرانی Obama رئیس جمهور امریکا
۵۲۵President-Elect Obama Speaksسخنرانی رئیس جمهور منتخب امریکا باراک اباما
۵۲۶Presidential Electionانتخابات ریاست جمهوری
۵۲۷Retail Sales m/mتغییرات ماهیانه خرده فروشی
۵۲۸Revised Nonfarm Productivity q/qتجدید نظر تغییرات دوره ای تولیدات بخش غیر کشاورزی
۵۲۹Revised Unit Labor Costs q/qتجدید نظر تغییرات دوره ای نرخ واحد نیروی کار
۵۳۰Revised UoM Consumer Sentimentتجدید نظر تمایل مصرف کننده UOM
۵۳۱Revised UoM Inflation Expectationsاصلاح پیش بینی های تورم توسط موسسه میشیگان
۵۳۲Richmond Manufacturing Indexشاخص ساخت و ساز موسسه Richmond
۵۳۳S&P/CS Composite-20 HPI y/yتغییرات سالیانه شاخص ترکیبی S&P 500/CS
۵۳۴TIC Long-Term Purchasesخرید های دراز مدت TIC
۵۳۵TIC Net Long-Term Transactionsمعاملات دراز مدت موسسه TIC
۵۳۶Total Vehicle Salesفروش کل وسایل نقلیه
۵۳۷Trade Balanceتراز تجاری
۵۳۸Treasury Sec Geithner Speaksسخنرانی Geithner دبیر خزانه داری امریکا
۵۳۹Treasury Sec Paulson Speaksسخنرانی Paulson‌دبیر خزانه داری آمریکا
۵۴۰Unemployment Claimsمیزان مطالبات بیکاران
۵۴۱Unemployment Rateنرخ بیکاری
۵۴۲US Rateنرخ بهره آمریکا
۵۴۳Wholesale Inventories m/mتغییرات ماهانه ذخایر عمده فروشی