دکسیت

خروج آلمان از اتحادیه اروپا
اخبار فارکس

خروج آلمان از اتحادیه اروپا

خروج آلمان از اتحادیه اروپا راست افراطی آلمان که در سالهای اخیر خود را ذیل حزب «آلترناتیو برای آلمان» سازماندهی کرده است به دنبال کارزار خروج آلمان از اتحایه اروپاست بعد از برکسیت Brexit (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) اکنون راستگرایان افراطی آلمان بحث «دکسیت» Dexit (خروج آلمان از اتحادیه اروپا) را مطرح می کنند. […]