بازارهای_نوظهور

ارزهای بازارهای نوظهور
اخبار فارکس

هشدار به ارزهای بازارهای نوظهور

هشدار به ارزهای بازارهای نوظهور به گفته unicredit بحث و جدل هایی در خصوص اینکه چرا بازارهای نوظهور فارکس در حال تضعیف هستند،‌وجود دارد با توجه به داده های رشدی به دست آمده ممکن است این آخرین حرکات ارزها باشد امسال تا کنون برای دارایی های پرخطر و حرکت آنها از سمت سهام به اعتبارات […]